PKPP Agro telah memperolehi pensijilan
ISO 37001:2016
Sistem Pengurusan Anti-Rasuah
(Anti-Bribery Management System) - ABMS

PKPP Agro Sdn. Bhd. komited untuk melaksanakan urus niaga perniagaan dengan berintegriti. Ini termasuklah melarang amalan rasuah dan salah guna kuasa tidak kira dalam sebarang bentuk dalam operasi seharian syarikat.

Kami tidak bertoleransi dan berkompromi terhadap sebarang bentuk rasuah dan salah guna kuasa dan akan mengenakan tindakan tatatertib yang sesuai kepada pihak yang terlibat dengan amalan tersebut.Polisi-polisi Integriti


Dalam usaha untuk memantapkan tadbir urus syarikat, PKPP Agro mengamalkan polisi-polisi dibawah bagi membendung perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa yang berlaku melibat pihak dalam mahupun pihak luaran.
Saluran Whistleblowing


PKPP Agro Sdn. Bhd. komited untuk mencapai dan mengekalkan standard etika kerja yang tertinggi semasa menjalankan urusan perniagaan sesuai dengan amalan pengurusan korporat terbaik dan prinsip Integriti, Governans dan Anti-Rasuah yang dipegang syarikat.


PKPP Agro menggalakkan pekerja dan kakitangan untuk melaporkan sebarang syak tentang kemungkinan pelanggaran etika dan prinsip integriti, penyelewengan dalam urusan kewangan , ketidakpatuhan undang-undang dan peraturan tempatan dan negara, ketidakpatuhan polisi dan prosedur-prosedur atau apa-apa penyelewengan yang berlaku di dalam PKPP Agro Sdn. Bhd. dengan menggunakan saluran-saluran berikut :


Secara bersemuka dengan
Pegawai Integriti,
Ibu Pejabat PKPP Agro Sdn. Bhd.

Secara bersurat ke :

Pegawai Integriti
PKPP Agro Sdn. Bhd.
KM4 Jalan Selendang,
26800 Kuala Rompin,
Pahang Darul Makmur